Calcularea punctajului

Conform Deciziei nr. 12/ 2018 a Colegiului Medicilor din România privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.

Decizia nr.12/29.06.2018 in vigoare de la 21.08.2018 care abroga Decizia 1/2013 referitoare la activitatile de Educatie Medicala Continua

Extras:
Art. 4. –
(1) Educația medicală continuă (EMC) cuprinde totalitatea activităților de pregătire teoretică și/sau practică destinate medicilor în vederea dobândirii/îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini necesare creșterii calității asistenței medicale și nivelului de performanță în domeniul respectiv.
(2) Activitățile de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite credite EMC.
(3) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv de participare la activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă 1 credit EMC, în limita a maximum 6 credite EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului. Echivalența cu creditele europene de educație medicală continuă (ECMEC), emise de EACCME, este de 1/1, în limita a 6 ore/zi.
(4) CMR acordă credite EMC numai membrilor săi.
(5) Creditele acordate de CMR nu se pot echivala cu creditele acordate de alte organizații profesionale, cu excepția creditelor europene ECMEC emise de EACCME.
(6) Creditele acordate de CMR nu sunt transferabile.
(7) CMR acordă credite unor manifestări științifice sau educaționale multidisciplinare, organizate numai de către furnizorii săi acreditați, conform prevederilor anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 5. –
(1) Medicii aflați în activitate trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani, din momentul înscrierii în CMR.
(2) Pentru a respecta principiul continuității educației medicale, medicii prevăzuți la alin. (1) vor acumula minimum 25 de credite EMC/an.
(3) În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la alin. (1), calitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.
(4) Prelungirea activității medicilor pensionari se face în baza dovezii obținerii unui număr de minimum 40 de credite anual, acumulate în anul anterior.
Art. 6. –
(1) Creditele de EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale preponderent în domeniul de specialitate.
(2) Se admite ca maximum o treime din numărul minim de credite să fie reprezentată de activități educaționale din alte domenii de specialitate, în afara specialității de bază.
Art. 7. –
(1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligația de a ține evidența numărului de credite EMC obținut.
(2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, va verifica punctajul acumulat, urmărind respectarea obligațiilor impuse de art. 5 și 6, în următoarele situații:
a) la avizarea anuală;
b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
c) la cererea medicului;
d) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
e) ori de câte ori consiliul județean al colegiului teritorial consideră justificat necesar.

ANEXA Nr. 2
Art. 19. –
(1) Creditele AMA (American Medical Association), obținute în Statele Unite ale Americii, vor fi luate în considerare ca atare, cu excepția situațiilor în care sunt convertite în ECMEC numai de către EACCME.
(2) Participarea la programe educaționale medicale în alte țari din afara Europei și Statelor Unite ale Americii, creditate de un organism profesional acreditat ca atare, beneficiază de un număr de credite în limitele prezentei decizii.
(3) Participarea la orice manifestare educațională medicală în străinătate care nu are numărul de credite acordat de un organism profesional acreditat în domeniu, înscris pe certificatul de absolvire, nu beneficiază de creditare.
(4) Stagiile practice și schimburile de experiență efectuate în străinătate care nu au creditare internațională nu se creditează.
Art. 20. –
(1) Pentru obținerea de titluri de calificare profesională sau științifică, certificate de Ministerul Sănătății sau Ministerul Educației Naționale, se acordă credite, adițional/suplimentar creditelor obținute prin EMC, conform prevederilor prezentei decizii, după cum urmează:
a) titlul de medic specialist – 40 de credite EMC;
b) atestat de studii complementare – 30 de credite EMC;
c) titlul de medic primar – 40 de credite EMC;
d) titlul de doctor în medicină umană – 40 de credite EMC;
e) titlul de master în domeniul medical uman – 30 de credite EMC;
f) statutul de cadru didactic universitar în instituții de învățământ superior medical acreditate, cu activitate confirmată de instituția universitară – 40 de credite EMC pe an.
(2) Certificatele atestând participarea sau absolvirea unor programe de educație medicală continuă cu titluri și conținut relativ similar cu unele elemente ale unor programe de studii complementare vor conține obligatoriu mențiunea că nu fac parte integrantă dintr-un astfel de program.
Art. 25. –
(1) Normele de creditare stabilite pentru articole cuprinse în publicațiile medicale sunt:
i) pentru abonamente la:
– revistele științifice medicale naționale cuprinse în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România și aparținând categoriei B se acordă 5 credite/abonament anual;
– revistele categoria B+ și A, agreate de CMR, din țară – 10 credite;
– reviste din străinătate, indexate Med-Line, Pubmed Resources guide, Medscape și altele similare – 10 credite pentru un abonament anual;
– pentru abonamentele la revistele științifice medicale din străinătate, editate și traduse în România, creditarea se face ca la revistele naționale;
– pot fi luate în considerare pentru calculul punctajului profesional cel mult 2 abonamente anual.

Înapoi